LID RAAD VAN TOEZICHT – PROFIEL KWALITEIT EN VEILIGHEID


Introductie 

Vivium Zorggroep is de zorgspecialist in de regio Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid en heeft als missie het helpen van mensen om hun eigen leven te blijven leiden, in elke levensfase. Zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. Of het nu gaat om zelfstandig wonen, revalideren, goede zorg een passende woonsituatie of een plezierig leven. 

Vivium staat voor: Lef & Liefde. De kernwaarden zijn: Verbinden, Vertrouwen en Vakmanschap.
Positieve begrippen die onze manier van werken én de doelstellingen achter onze zorg en diensten onderschrijven. 

De dienstverlening van Vivium Zorggroep concentreert zich op onderstaande klantgroepen:

 • Klantgroep Zorgeloos wonen/Zorg aan Huis: prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij. Daarnaast geldt voor Torenhof: een zo volwaardig mogelijk leven bij ernstige somatische problemen.
 • Klantgroep Psychogeriatrie: een nieuw thuis voor mensen met dementie
 • Klantgroep GRZ: revalideren is samenwerken aan de toekomst. Daarnaast zien we een nieuwe propositie ontstaan naar behandel intensieve zorg zoals bij Parkinson.
 • Klantgroep Advies- en Behandel Centrum (ABC): multidisciplinaire zorg door een specialist ouderengeneeskunde naast de huisarts gericht op kwaliteit van leven/welzijn voor kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag.

Vivium kent een éénhoofdig bestuur in lijn met het zogenaamde Rijnlands bestuursmodel. De bestuurder is hierbij primus interpares en gelijke onder zijn management teamleden. Een nieuwe bestuurder wordt op dit moment geworven (verwachte start augustus 2023).

Binnen Vivium Zorggroep is de clientmedezeggenschap actief en goed georganiseerd. De Locale Cliëntenraden (LR) behartigen actief de cliëntenbelangen van de verschillende locaties. Op centraal niveau is er een Centrale Cliëntenraad (CCR) die bestaat uit een afvaardiging van de LR. De CCR heeft regelmatig overleg met de bestuurder en is nauw betrokken bij de Viviumbrede beleidsontwikkelingen. 
Verder kent Vivium een actieve en goed georganiseerde Ondernemingsraad (OR) met vertegenwoordigers uit de verschillende klantgroepen. Op thema’s wordt samengewerkt met het kernteam dat bestaat uit medewerkers uit de organisatie om zo zeggenschap optimaal vorm te geven. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en het beleid van Vivium. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende zes leden, waarvan de CCR één lid heeft voorgedragen.

 • mr. Dirk Elsen, voorzitter
 • Annika Langhout, lid, op voordracht van de CCR, aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid
 • mr. Tia van Beek, lid, aandachtsgebied financiën en vastgoed
 • drs. Hanneke Ester, lid, aandachtsgebied financiën en vastgoed, voorzitter van de audit commissie (vacature)
 • dr. Ruben Baumgarten, lid, aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid, voorzitter van de kwaliteitscommissie (vacature)

De Raad van Toezicht
In verband met het aftreden van twee leden van de Raad van Toezicht volgens aftreedschema, ontstaan per 1 september 2023 twee vacatures in de raad. De Raad van Toezicht functioneert conform de Governancecode Zorg 2022.

De leden van de raad van toezicht opereren ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch. Om invulling te geven aan goed toezicht is de Raad van Toezicht zodanig samengesteld dat in gezamenlijkheid sprake is van een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, disciplines en diversiteitskenmerken. De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om qua samenstelling een breed spectrum van persoonlijkheden en karakters te bestrijken. Hierbij wordt gezocht naar een gebalanceerde combinatie tussen aan de ene kant een zakelijke, rationele insteek en anderzijds de agogische en verbindende kwaliteiten. 

De volgende kennisgebieden dienen vertegenwoordigd te zijn binnen de RvT: 

 • Kennis van de VVT sector en huidige en toekomstige ontwikkelingen 
 • Kennis van de kwaliteitskaders binnen de VVT 
 • Vastgoed en projectontwikkeling 
 • Financiën en bedrijfsvoering 
 • Governance en leiderschap 
 • Verander- en organisatieprocessen en HR 
 • ICT en digitalisering
 • Innovatie en duurzaamheid

Voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden de volgende functievereisten: 

 • Het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en advies terzijde te staan;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand;
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • In staat de voorliggende informatie te duiden, om eisen te verwoorden die de Raad van Toezicht aan de informatievoorziening stelt en vergaart zowel binnen als rondom de organisatie informatie, dit alles met het oog op optimale kwaliteit van de informatie, die nodig is voor goed intern toezicht;
 • In staat te reflecteren op het functioneren van de Raad van Bestuur en als zodanig bij te dragen aan het werkgeverschap van de raad;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Kennis van en affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de VVT-sector in het bijzonder;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Communicatief vaardig en in staat om op een stevige manier de status quo ter discussie te stellen; 
 • Pragmatische inslag;
 • Flexibiliteit om binnen veranderende omstandigheden aan te passen of mee te bewegen;
 • Affiniteit met het Rijnlands denken;
 • Voldoende beschikbaarheid.

De Raad van Toezicht werkt met de volgende drie commissies:

 • De commissie financiën en vastgoed; 
 • De commissie kwaliteit en veiligheid;
 • De remuneratie commissie.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT). Vivium Zorggroep valt onder de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp, en is ingedeeld in klasse V.

De vacature
Voor de commissie kwaliteit en veiligheid zoekt de Raad van Toezicht een lid met bij voorkeur de volgende aanvullende kernmerken: 

 • Inzicht in de ontwikkelingen binnen de VVT sector, de betrokkenheid bij de cliëntbelangen en de landelijke ontwikkelingen (vb Integrale Zorg Akkoord (IZA), het programma Wonen Ondersteuning en Zorg (WOZO e.d.);  
 • Ervaring op het gebied van HR, organisatie ontwikkeling en kwaliteit, zowel op strategisch als operationeel niveau, met aandacht voor: het ontwikkelen van personeel, kwaliteitssystemen, gezondheid en veiligheid, vitaliteit en wendbaarheid van organisaties, omgaan met de huidige arbeidsmarktvraagstukken en het ontwikkelen van duurzame oplossingen hiervoor; 
 • Ervaring met complexe transities, verandermanagement, innovatiemanagement, het laten werken van samenwerkingsverbanden en regionale coalities e.d.

De procedure
Vivium Zorggroep laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Jacques Craenen en Karen Kragt, partner bij Partners at Work & Escalier Executive Search. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. De selectiecommissie bestaat uit de drie zittende leden van de Raad van Toezicht. Na het eerste kennismakingsgesprek kan nog een tweede verdiepingsgesprek plaatsvinden. Tot slot heeft de voor benoeming voorgedragen kandidaat nog een adviesgesprek met de bestuurder en een delegatie van de OR. Onderdeel van de selectieprocedure kan zijn het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Het is het voornemen om de kandidaat te benoemen in maart 2023, zodat gestart kan worden in april. 

 

PROCEDURE EN INFORMATIE

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature mail dan uw CV en motivatie naar craenen@escalier.nl Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Jacques Craenen via 035 – 694 29 67.