LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

ORGANISATIE

N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) werkt aan de herstructurering van werklocaties in de provincie Utrecht met als doel om bestaande werklocaties te herstructureren en te transformeren naar wonen of werken. OMU richt zich op het verbeteren, veranderen en verplaatsen van werkfuncties en -locaties.
Zij faciliteert, initieert, participeert en financiert projecten via twee revolving funds, te weten een Transformatiefonds voor projecten van werken naar wonen en een Herstructureringsfonds voor projecten van werken naar werken.
OMU is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die in 2011 werd opgericht door de Provincie Utrecht. Voor meer informatie zie: www.nvomu.nl.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (hierna te noemen “RvC”) houdt toezicht op het uitvoeringsorgaan OMU en de uitbestede processen, geeft gevraagd en ongevraagd advies. Houdt onder andere toezicht op de algemene zaken en bespreekt de visie, missie en strategie van OMU. Evenals de opzet, werking en vastlegging van interne risicobeheersings- en controlesystemen. Tevens heeft de RvC haar verantwoordelijkheid als werkgever. Daarnaast benoemt en beoordeelt de RvC de leden van de Investeringscommissie welke fiat geeft aan investeringsvoorstellen.

Profiel rvc

Algemeen profiel:
De RvC dient als college in staat te zijn om volwaardig gesprekspartner van het bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Dit vereist dat de RvC in zijn geheel beschikt over goed analytisch inzicht en zich positief kritisch ten opzichte van het bestuur opstelt. Voorts is de RvC zich bewust van zijn rol en verantwoordelijkheid om onafhankelijk op afstand toezicht te houden.

Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat het kandidaat lid
beschikt over:

 • Kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht;
 • Een strategische oriëntatie;
 • Kennis van de risico’s en het financieel/administratieve beheer van een onderneming;
 • Kennis van de regio en bekend met het karakter van de regio.

Met inachtneming van deze algemene uitgangspunten kunnen binnen de Raad specifieke
deskundigheden aanwezig zijn op de volgende gebieden:

 • Ondernemerschap, sector en branchekennis in zakelijke onroerend goed;
 • Financiën, bedrijfseconomie, kredietverlening en investeringen;
 • Openbaar bestuur, juridische zaken en governance;
 • Human resources, management development en organisatieontwikkeling;
 • Risicobeheersing, administratieve processen en integriteit.

De noodzakelijke kennis en ervaring van het te benoemen lid dient te blijken uit relevante opleiding en
(voormalige) leidinggevende functie(s) in een groot of middelgroot bedrijf, of een
maatschappelijke of overheidsorganisatie.

De Raad streeft naar continuïteit en diversiteit in zijn bezetting. Dit wordt bereikt door spreiding in de momenten van benoeming en herbenoeming, alsmede een op diversiteit ingericht selectieproces.

Profielschets van de kandidaat

Achtergrond en ervaring
Gelet op de complementariteit en samenstelling van de Raad, gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die bij voorkeur beschikt over de deskundigheden governance, human resource, vastgoedfinancieringen en -beleggingen, risicobeheersing. Als belangrijkste profielkenmerken voor de kandidaat kunnen specifiek genoemd worden:

 • Kennis van de Nederlandse vastgoedmarkt op het gebied van (her)herontwikkeling van commercieel vastgoed in het algemeen, en intensivering en verduurzaming van werklocaties in het bijzonder;
 • Affiniteit met financiële producten en financiële onderwerpen in brede zin;
 • Oog hebben voor onderwerpen die lokale overheden en de provincie Utrecht na aan het hart liggen in relatie tot het functioneren en het beleid van leegstaande of onderbenutte / inefficiënt gebruik van werklocaties;
 • Ervaring op het gebied van herontwikkeling, herstructurering, transformatie in het kader van intensivering en verduurzaming van werklocaties;
 • Op bestuurlijk- dan wel op directieniveau actief (geweest) bij (bij voorkeur) een projectontwikkelings-bedrijf, bouwbedrijf, vastgoedfinancier of consultancy/researchbureau.

Gelet op de diversiteit binnen de RvC is er een voorkeur voor een vrouwelijke commissaris. Vanzelfsprekend dient het nieuwe lid van de RvC integriteit hoog in het vaandel te hebben staan.

PROCEDURE EN INFORMATIE

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature mail dan uw CV en motivatie naar craenen@escalier.nl Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Jacques Craenen via 035 – 694 29 67.